ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Boşanma davası açmak isteyenler için mevcut yasalar gereğince iki farklı dava türü bulunmaktadır. Bunlar; çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılır. Çekişmeli boşanma davası; tarafların uzlaşı sağlayamadıkları davalardır. Anlaşmalı boşanma davasında ise taraf velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi konularda uzlaşıya varmışlardır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Anlaşmalı boşanma davası; her iki tarafın da boşanma üzerinde uzlaşıya vardığı davalardır. Hukuki açıdan tarafların tüm konularda uzlaşıya varmaları halinde anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir. Bu durumda hem dava kısa sürede sonuçlanmakta hem de taraflar vardıkları ortak kararları yasal olarak uygulamaya geçirebilmektedirler.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusuna yanıt vermek için tarafların belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar şu şekildedir;

– Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için öncelikle tarafların en az 1 yıl evli olmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle evlilikte 1 yılını doldurmamış olan çiftler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadırlar.

– Tüm hukuki konularda taraflar arasında uzlaşı sağlanmalı ve bunu da yazılı olarak belgelemeleri gerekmektedir. (Şayet dava esnasında taraflar uzlaşı konularında aksi beyanda bulunursa dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.) Tarafların yazılı hale getirdikleri bu belgeye anlaşmalı boşanma protokolü denir.

– Protokol kapsamında tarafların boşanma gerekçeleri, tazminat veya nafaka talepleri, velayet durumu, mal paylaşımı gibi konular kesin karara bağlanmalıdır.

– İster avukat ile ister kendileri olacak şekilde tarafların davaya katılım sağlamaları gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNDE NELER YER ALIR?

Anlaşmalı boşanma protokolü davanın görülebilmesi için gerekli şartlar arasında yer almaktadır. Tarafların aralarındaki özel durumdan hareketle bu protokolü hazırlamaları gerekir. Bu yüzden anlaşmalı boşanma protokolü örneği her çift için doğru örnekler vermez. Boşanma sırasında ya da sonrasında herhangi bir hak kaybı veya soruna da yol açmaması için mutlaka protokolün tarafların avukatları vasıtasıyla hazırlanması önerilir. Aksi ihtimalde tarafların hak kaybına uğraması gündeme gelebilir.

Protokolün hazırlanması esnasında taraflar uzlaşmış oldukları manevi ve maddi durumların tamamını açık bir şekilde belirtmelidir. Bunun sonuçlarının da kabul edildiği beyan edilmelidir. Maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı, tazminat ve çocuk varsa çocuğun velayeti gibi durumlar net olarak karara bağlanmış olmalıdır. Bu noktalar da muğlak veya üstü kapalı bir şekilde değil, mutlak surette ayrıntılı olarak yer almalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması esnasında söz konusu durumlara dikkat edilmezse; protokolün hakim tarafından kabul görülmemesi ve davanın uzaması söz konusu olabilir.

Protokolün hazırlanması konusunda en önemli nokta çocuğun velayeti konusudur. Velayet konusunda tarafların sadece uzlaşıya varmaları da yeterli olmayabilir. Çünkü boşanma durumunda çocuğun menfaati mahkeme tarafından önde tutulur. Bu nedenle mahkeme tarafından çift arasındaki uzlaşının aleyhinde de karara varılabilir.

 ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR?

Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusunun daha iyi anlaşılması için şartların yerine getirilmesi üzerinde durulmalıdır. En az 1 yıl sürmüş olan evliliklerde eşlerin beraber başvurmaları ya da eşlerden birisinin başvurması üzerine dava açılır. İlgili kanun, tarafların anlaştığı durumlarda boşanmanın gerekli olduğunu varsayar ve davayı da kabul eder. Boşanma kararının verilmesi için ise hakimin tarafları dinlemesi ve iradelerinin de özgür olduğunu anlaması gerekmektedir. Hakim yine de menfaat söz konusu olduğu durumlarda sadece çocuk velayeti konusunda değil aynı zamanda taraflar nezdinde de değişiklik yapabilir.

Şartlar arasında bu davanın açılması için en az 1 yıllık evli olma şartı, evlilikten hemen sonraki sürede tarafların birbirini yeteri kadar tanımayacağı, ufak sorunları büyük hale getirebileceği ve benzeri yanlış anlamaların olabileceği ihtimalinin gözetilmesi sebebiyle öngörülmüş bir hükümdür. Bu yüzden bir yıldan az evli olan çiftler boşanmak istiyorlarsa çekişmeli boşanma davası açabilir. Bu süre içine resmi nikah tarihi temel alınmaktadır. Sevgililik, söz, nişan veya dini nikah gibi durumlar 1 yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.

Davanın başlatılması için taraflardan en az birisinin anlaşmalı boşanma dilekçesi vermesi gerekmektedir. Bu dilekçe boşanma iradelerinin açıklandığı ve tarafların aralarında uzlaşıya vardıklarını belirtir. Yine de dilekçenin sonrasında hukuki açıdan sorunlar ve mağduriyet yaratmaması için avukat aracılığıyla hazırlanması önemlidir.

Dilekçe verilip dava açıldıktan sonra taraflar duruşmada hakime boşanma iradelerini açıklamalıdır. İki tarafın da mahkemede hazır bulunması iradelerinin özgür olduğunun anlaşılması için belirlenmiş bir kuraldır. Eğer hakim, taraflardan birisinin iradesinin fesada uğramış yani sakatlanmış olduğunu tespit ederse dava geri çevrilmektedir. Tarafların boşanma iradelerinin özgür ve bağımsız olduğunu hakime kanıtlamaları beklenmektedir.

Son olarak ise görülen davada tarafların aralarında uzlaştıkları şekilde mali ve velayet konularında boşanmanın durumunun uygun görülmesi gerekir. Başka bir deyişle anlaşmalı boşanma davasının tamamlanması açısından taraflarda herhangi bir mağduriyet durumu oluşmamalıdır. Örneğin mal paylaşımı konusunda taraflardan birisi görünür şekilde mağdur oluyorsa hakim burada diğer tarafın baskı, şantaj veya benzeri eylemlere başvurmuş olabileceğini düşünerek bu durumun açıklanmasını veya değiştirilmesini talep eder.

Her şeyin usulüne uygun şekilde gerçekleşmesi halinde ise taraflar tek celsede boşanır ve boşanma kararının alındığı andan itibaren tarafların aralarında yaptığı protokol resmiyet kazanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokol Ve Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Davası dilekçesi eğer taraflar avukatsız boşanmak istiyorlarsa kendileri tarafından hazırlanacaktır. İdeal olan ise herhangi bir hak kaybı veya yanlışlık yapmamak için dilekçenin avukat tarafından hazırlanmasıdır. Tarafların kendilerinin hazırlayacakları dilekçe veya protokol hukuka uygunluk olarak denetlenmeden mahkemeye sunulacağı için çeşitli sorunları da beraberinde getirebilir. Bu durum ise zaman ve maddi açıdan önemli hak kayıpları da yaratabilecektir.

Evlilik birliğinden oluşan haklar üzerinde bilgi sahibi olmayanlar boşanma davasında gösterecekleri ihmal sebebiyle boşanma sonucuna göre pişmanlık duyabilir. Sonuçta her evlilik ve boşanma isteği farklılık taşımaktadır. Bu yüzden de tek tip bir boşanma protokolünden bahsetmek veya bulunan örneği uygulamak da mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma protokolü tarafların her ikisinin de boşanma konusunda ortak karar almalarını belirterek, tarafların boşanmaya bağlı olan unsurlardan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve ortak çocuk için uzlaştıkları maddeler şeklinde ayrıntılı şekilde düzenlenir. Hazırlanan protokolün ise her iki eş tarafından da kabul edilmesi ve ıslak imzalı şekilde imzalanması gerekmektedir. Bu protokol ise Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na uygun şekilde düzenlenmiş olan anlaşmalı boşanma dilekçesi yanına eklenerek mahkemeye sunulur.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer? Anlaşmalı boşanma davası tek celsede son bulan nitelikte bir davadır. Eğer tarafların anlaşma metnine dair ortak iradeleri devam ediyorsa ve hâkim de anlaşma metnine dair herhangi bir hususu değiştirmeye gerekli görmediyse, dava tek celsede görülüp karara bağlanır. Anlaşmalı boşanma davası süreci ortalama iki ay da üç ayı bulur ancak bu süre adliyelerdeki iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Anlaşmalı boşanma süreci şu şekilde ilerlemektedir:

  • Taraflar, ıslak imzalı boşanma protokolü ile mahkemeye başvururlar. Genellikle, başvurudan sonraki 40 gün içinde bir duruşma tarihi belirlenir. Bu duruşma tarihi taraflara tebliğ edilir. Taraflar duruşmaya davet edilir.
  • Boşanma protokolüne ilişkin her husus tamamsa ve her şey usulüne uygunsa, hâkim tek celsede davayı görüp karar verir.
  • Hâkim, anlaşmalı boşanmaya karar vermişse buna ilişkin gerekçeli karar 30 gün içinde yazılır.
  • Gerekçeli karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğ edilir. Bu tebligat işlemi de 1 hafta sürmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma kararı henüz kesin değildir. Taraflar, gerekçeli yazılı kararın kendilerine tebliğ etmesinden itibaren istinaftan feragat ettiklerine dair beyanlarını mahkemeye sunar ya da 2 haftalık istinaf süresi içinde herhangi bir işlem yapmazlarsa karar kesinleşir.
  • Kesinleşen karar, nüfus müdürlüklerine bildirilir. Boşanan çiftlerin nüfus bilgileri düzeltilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA ÇEKİŞMELİ BOŞANMAYA DÖNEBİLİR Mİ?

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Dönebilir mi?Tarafların boşanma konusunda anlaşıp bir protokol imzalayarak anlaşmalı boşanma davası açmaları, her zaman davanın tek celsede görülüp sonuçlanmasıyla neticelenmez. Dava sürecinde taraflar arasında anlaşma protokolü üzerinde birtakım uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Tarafların bu uyuşmazlıklar üzerinde anlaşamamaları ve protokolden vazgeçmeleri durumunda, anlaşmalı boşanma artık çekişmeli boşanma halini alır. Bu durumda hâkim, taraflara boşanmanın çekişmeli yargı usulüne uygun yürütülmesi için süre verir. Bu sürede taraflardan çekişmeli boşanma usulüne uygun şekilde dava dilekçelerini, delillerini ve cevap dilekçelerini mahkemeye sunmalarını bekler. Dava için hazırlanan taraflar, nafaka, velayet ya da tazminata ilişkin konularda da gerekli belgeleri hazırlar. Böylelikle dava artık çekişmeli yargıda görülmeye başlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI NEDİR?

Boşanma Avukatı Nedir?Boşanma Avukatı, içinde birden fazla alanı barındıran hukukun aile hukuku alanında faaliyet gösteren kişidir. Boşanma Avukatı, evlilik birliği temelinden sarsılan, çekilmez hale gelen ya da kanunda öngörülen diğer sebeplerin var olduğu durumdaki çiftlerin, evlilik birliğini sonlandırmasındaki hukuki süreci yürütür ve müvekkilinin menfaatlerini gözeterek boşanmalarını sağlar.

ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI SEÇİMİ ÖNEMLİ MİDİR?

Boşanma Avukatı Seçimi Önemli Midir? Boşanma Avukatı seçimi boşanma sürecini kolay ve rahat atlatmak açısından oldukça önemlidir. Boşanma her zaman sadece iki kişiyi ilgilendiren bir durum değildir. Özellikle velayet ve nafaka konuları, boşanma avukatlığını çok hassas bir noktaya taşımaktadır. Aile kurumu tarihin en eski dönemlerinden itibaren sosyal yaşantının en önemli kurumlarından biri olmuştur ve bu durum tüm modern hukuk sistemlerinde kabul görmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da aile kurumunun önemine dikkat çeken düzenlemeler içermektedir. Böylesine hassas ve önemli bir kurum olan aile birliğinin sonlandırılmasına da aynı şekilde çok hassas ve titiz yaklaşılmalıdır. Bunu sağlamak ise yola çok iyi boşanma avukatıyla çıkmakla mümkün olur. Boşanma Avukatının en iyi mesleki tecrübe ve donanımlara sahip olması gerekir. İyi bir boşanma avukatı, müvekkillerinin süreci yıpranmadan atlatmasını, menfaatinin gözetilmesini ve istenilen sonuca en hızlı ve en iyi şekilde ulaşılmasını sağlar. Tüm bunlar ise, Boşanma Avukatının meslekte edindiği tecrübeleriyle ve bilgisiyle sunabileceği bir durumdur.

  Esasında Boşanma Avukatlığı uzmanlık gerektiren bir alan değildir. Boşanma Avukatlığı yapan kişilerin hukukun bu alanında uzmanlık belgesi elde etmiş olması gerekmez. Fakat, faaliyet alanı aile hukuku olan avukatlarla çalışmak her zaman için daha avantajlı olup, sürecin en doğru şekilde atlatılmasına imkân sağlayacaktır. Boşanma avukatlığı, boşanma konusu dışında mal rejimi, velayet davaları, tazminat talepleri gibi konularda da yeterli bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır.

İSTANBUL’DA ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul’da Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?Boşanma avukatı ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve yerel baroların düzenlemelerine göre belirlenir. Boşanma avukatı, asgari ücret tarifesi ve yerel baroların düzenlemelerini esas alarak, mesleki tecrübe ve yeterliliğine denk bir ücret belirleyebilir fakat boşanma avukatının Avukatlık Asgari Ücret Tarife’sinde belirlenen miktarın altında bir ücret kararlaştırması yapması yasaktır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından belirlenir ve tebliğin Resmî Gazete ’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. 2023-2024 güncel asgari ücret tarifesine göre boşanma avukatı ücreti 2023 yılında asgari 17.900 TL’dir. Boşanma davasının, diğer tüm dava işlerinde olduğu gibi tabi olduğu bir takım harç ve masraf ücreti de mevcuttur. 2023 yılı boşanma davası harç ücreti, avans ve masrafı yaklaşık olarak 1850 TL’dir. İlaveten, yargılama esnasında da tanık dinlenilmesi, bilirkişiye başvurulması gibi birtakım ek ücretler de doğabilir. 2023-2024 Asgari Ücret Tarifesi sayfamızdan detaylı ücret bilgisine ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATINA NASIL BAŞVURULUR?

İstanbul Boşanma Avukatına Nasıl Başvurulur? İstanbul’da bulunan tüm avukatların bilgileri İstanbul Barosu Baro Levhasında mevcuttur. İstanbul’da boşanma avukatı arayanlar, Baro’nun resmi internet sitesinden bu bilgilere ulaşabilirler. Yine pek çok hukuk bürosunun hizmet verdikleri alanları, bünyelerinde çalışan avukatların ve iletişim bilgilerinin yer aldığı internet siteleri ziyaret edilerek boşanma avukatı edinilebilir. Bununla birlikte, aile hukuku alanında en iyi boşanma avukatı için, tavsiye üzerine hareket edilerek de seçim yapılabilir.

AVUKATA PARA VERMEDEN BOŞANABİLİR MİYİM?

Avukata Para Vermeden Boşanabilir Miyim?

İstanbul Barosu ve diğer tüm barolar, hukuki yardıma ihtiyacı olup da avukatlık ücretini karşılayamayacak durumda olanlar için adli yardımda bulunmaktadır. Bu durum, hak arama özgürlüğünün bir neticesidir. Fakat adli yardıma başvurmanın da belli koşulları vardır. Adli yardımdan yararlanabilmek için, muhtardan alınacak fakirlik belgesine ve yine muhtardan alınacak ikametgâh belgesine ihtiyaç vardır. Avukatlık ücretini karşılayamayacağınızı belgelendirdikten sonra, fakirlik belgesi, ikametgâh, nüfus cüzdanı fotokopisi ve dava için gerekli belgelerin fotokopisiyle birlikte, İstanbul Barosu Adli Yardım Başvuru Formu ’nu doldurarak başvurunuzu yapabilir ve avukat ücreti ödemeden boşanmanızı gerçekleştirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap